Transfer wytwarzania produktu leczniczego

Transfer wytwarzania produktu leczniczego to proces wieloetapowy wymagający zaangażowania wielu specjalistów. Atrakcyjniejsza alternatywa dla dotychczasowej produkcji często stanowi czynnik determinujący poszukiwanie nowego miejsca wytwarzania. Firma Curtis Health Caps, działająca w modelu CDMO, świadczy kompleksową obsługę w zakresie opracowywania i wytwarzania produktów, również w obszarze transferu wytwarzania produktu leczniczego. Jak wygląda ten proces? Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wpisem!

   

  1. Dlaczego wykonuje się transfer wytwarzania produktu leczniczego?

Jednym z kilku czynników motywujących Podmiot odpowiedzialny do poszukiwania nowego miejsca wytwarzania produktu leczniczego jest aspekt ekonomiczny. Transfer wytwarzania produktu leczniczego wykonywany jest w celu zapewnienia  ciągłości sprzedaży oraz wzrostu opłacalności produktu, np. w przypadku gdy Podmiot nie dysponuje własnym zapleczem produkcyjnym, tylko zleca wytwarzanie produktu leczniczego kontraktowo. Konieczność spełnienia nowych wymagań prawnych, takich jak np. wymóg serializacji opakowań produktu leczniczego, może stanowić kolejny powód, który skłoni Podmiot odpowiedzialny do podjęcia decyzji o przeniesieniu wytwarzania do nowego miejsca, które zapewni stosowanie wymagań Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161.  
  1. Co to jest transfer wytwarzania produktu leczniczego i jak się odbywa?

  Transfer wytwarzania produktu leczniczego to inaczej przeniesienie technologii wytwarzania produktu leczniczego do innego zakładu farmaceutycznego. Cały proces musi odbywać się w sposób kontrolowany i zgodny z wymaganiami prawnymi, tak aby w jego efekcie powstała dokumentacja rejestracyjna, która dołączona zostanie do wniosku o zmianę pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego i stanowić będzie podstawę akceptacji nowego miejsca wytwarzania przez organ kompetentny.   Jednym z pierwszych etapów transferu produktu leczniczego jest ocena formalna nowego wytwórcy, polegająca na sprawdzeniu czy potencjalny wytwórca posiada odpowiednie zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego. Zezwolenie takie wydawane jest w Polsce przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo farmaceutyczne. Ponadto weryfikacji podlegają także: zakres wytwarzania, funkcjonowanie Farmaceutycznego Systemu Zapewnienia Jakości, wymagania GMP czy też zaplecze produkcyjne i analityczne, które niezbędne są do przeprowadzenia transferu technologii.   Cały transfer podzielić można na cztery etapy.  

Etap I – przygotowanie do transferu

Etap ten polega na ocenie możliwości wytwarzania. Kontraktowy wytwórca po otrzymaniu zapytania od Klienta zbiera dane niezbędne do oceny bezpieczeństwa wprowadzenia nowego produktu leczniczego na swoją linię produkcyjną. Ocenie podlega substancja czynna, weryfikowane są możliwości produkcyjne. Na tym etapie ustalany jest szczegółowy zakres prac transferowych, precyzowane jest czy transferowi ulegają tylko prace technologiczne, czy także metody analityczne oraz ustalany jest zakres odpowiedzialności dla obu stron. Podczas prac związanych z transferem technologii powołany zostaje Kierownik Projektu oraz Zespół ds. transferu produktu leczniczego, co jest konieczne ze względu na złożoność i wieloetapowość procesu. W skład wielodyscyplinarnego Zespołu ds. transferu produktu leczniczego wchodzą m.in. przedstawiciele działów: R&D, Produkcji, Zakupów, Kontroli Jakości, Rejestracji, Zapewnienia Jakości, Osoba Wykwalifikowana oraz każdy inny pracownik, jeśli wymaga tego zakres prac transferowych.  

Etap II – realizacja prac transferowych

Realizacja prac transferowych odbywa się zgodnie z opracowanym przez Kierownika Projektu protokołem transferu produktu leczniczego oraz harmonogramem prac transferowych. Zarówno protokół, jak i harmonogram przygotowywane są na podstawie zaakceptowanej przez Klienta Oferty R&D oraz Umowy R&D. Harmonogram prac porządkuje działania i określa ścisłe ramy czasowe projektu. Wszelkie różnice i postępy prac są odnotowywane i przekazywane do informacji Klienta. Zmiany zaproponowane przez Zespół ds. transferu są oceniane pod kątem ich wpływu na jakość produktu. Członkowie Zespołu ds. transferu sukcesywnie opracowują dokumentację transferową jako efekt poszczególnych etapów prac transferowych. W skład takiej dokumentacji wchodzą m.in. Instrukcja Technologiczna, Protokół Walidacji Procesu, Protokół Walidacji Czyszczenia, Metody analityczne, Specyfikacje jakościowe.

Etap III – rejestracja nowego miejsca wytwarzania

W tej części transferu produktu leczniczego kompletowana jest dokumentacja transferowa. Wyniki badań dla wytworzonych w nowym miejscu wytwarzania serii transferowych produktu leczniczego na zgodność z dokumentacją rejestracyjną stanowią podstawę do zgłoszenia nowego miejsca wytwarzania do organów kompetentnych trybem zmian porejestracyjnych. Klient, właściciel pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, wnioskuje do właściwego organu kompetentnego o akceptację zmiany dotyczącej dodania nowego miejsca wytwarzania i zmian z nią powiązanych.  

Etap IV –wprowadzenie produktu na rynek

Po otrzymaniu decyzji organu kompetentnego o akceptacji zmiany dotyczącej dodania nowego miejsca wytwarzania i zmian z nią powiązanych, Kierownik Projektu opracowuje raport transferu produktu leczniczego. Następuje rozliczenie i zamknięcie projektu, a transferowany produkt leczniczy zostaje wdrożony do rutynowej produkcji w nowym miejscu wytwarzania. Serie produkcyjne produktu leczniczego wytworzone w nowym miejscu mogą być przedmiotem obrotu pod warunkiem, że spełniają wymagania określone w dokumentacji rejestracyjnej.

  1. Ryzyka i korzyści płynące z transferu produktu leczniczego

  Podjęcie decyzji o przeniesieniu wytwarzania produktu leczniczego do nowego miejsca poprzedzone powinno być szczegółową analizą korzyści do ryzyka.  Właściwie przeprowadzona ocena szans i zagrożeń związanych z transferem pozwala zminimalizować ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia. Poza niewątpliwymi korzyściami (np. ekonomicznymi) wynikającymi z transferu produktu leczniczego, należy zwrócić uwagę na czynniki ryzyka związane z operacją przeniesienia technologii produktu leczniczego do nowego miejsca. Jako najważniejsze wymienić można: ryzyko uzyskania produktu, który nie spełnia wymagań jakościowych oraz uzyskanie produktu o zmienionym profilu uwalniania i/lub profilu zanieczyszczeń. W takiej sytuacji mówi się o niepowodzeniu transferu produktu leczniczego. Głównym celem transferu, jak i warunkiem jego prawidłowego przebiegu , jest uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego o takich samych parametrach jakościowych i biodostępności, jak produktu w wytwarzanym dotychczas miejscu. Dlatego też warto przed przystąpieniem do przeniesienia wytwarzania produktu leczniczego zweryfikować możliwości produkcyjno-analityczne nowego wytwórcy.  

Autor

Pion R&D, Curtis Health Caps  

© Curtis Health Caps. All rights reserved.