• Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka CURTIS HEALTH CAPS SPÓŁKA AKCYJNA adres: ul. Batorowska 52, 62-081 Przeźmierowo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerm KRS: 379156, REGON: 631513107, NIP: 7810041371 (dalej zwana „Administratorem”). Informacje ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy domeny internetowej com.pl (dalej zwanej „Serwisem”). Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności zarówno osób odwiedzających Serwis, jak i osób z którymi prowadzi korespondencję, a także pracowników i osób reprezentujących jego Klientów (zwanych dalej „Użytkownikami”).
 2. Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, dalej zwanego „Rozporządzeniem” bądź „RODO”), poniżej przedstawiamy Państwu wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również dotyczących praw przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem.
 3. Administrator wdrożył stosowne procedury i zabezpieczenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, poufności oraz integralności przetwarzanych danych osobowych. Dostęp do danych został powierzony wyłącznie osobom upoważnionym w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych zadań.
 4. Administrator podejmuje nadto wszelkie niezbędne działania, w tym rozwiązania techniczne i organizacyjne, zapewniające adekwatność stosowanych zabezpieczeń do identyfikowanych zagrożeń.
Kontakt z Administratorem
 1. W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: odo@chc.com.pl. Wszelkie zapytania, skargi i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz uprawnień osób, których dane dotyczą należy kierować poprzez wskazane powyżej środki komunikacji.
 2. W przypadku ewentualnych wątpliwości co do ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych, z chęcią udzielimy Państwu dodatkowych informacji.
Cele i podstawy przetwarzania:
 1. Państwa dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora jedynie w celu: a.  odpowiedzi na zapytania złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO); b.  komunikacji poprzez wymianę korespondencji elektronicznej z serwerem pocztowym w domenie com.pl (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO); c.  zawierania i realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); d.  wypełnienia obowiązków Administratora względem instytucji państwowych, wynikających z przepisów prawa, takich jak urzędy skarbowe, ZUS, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); e.  realizowania przez Administratora wewnętrznej analityki i sprawozdawczości na własne potrzeby, związanej z usprawnieniem działalności Administratora i domeny pocztowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); f.  marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); g.  dochodzenia swoich praw lub ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odnośnych danych osobowych
 1. Administrator może zbierać Państwa następujące dane osobowe: a. od osób, których dane dotyczą: –  imię i nazwisko; –  adres e-mail; –  numer telefonu; –  adres siedziby/dostawy; –  numer NIP lub REGON; –  nazwę firmy. b. od pracowników i osób reprezentujących naszych Klientów/potencjalnych Klientów: –  imię i nazwisko; –  adres e-mail; –  numer telefonu; –  stanowisko/funkcja pełniona u Klienta; –  dane Klienta, jego dane adresowe oraz numery identyfikacyjne.
 1. Administrator może pobierać i przetwarzać także inne dane osobowe, jeżeli są konieczne do realizacji celów.
 2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak może być konieczne do realizacji powyżej wskazanych celów bądź zawarcia umowy. Ich niepodanie może skutkować niezawarciem umowy bądź nieuzyskaniem informacji na złożone zapytania.
Źródło pochodzenia danych osobowych
 1. Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest: a.  w przypadku pozyskania danych bezpośredniego od osoby, których dane dotyczą ¾ ta osoba; b.  w przypadku przetwarzania danych pracowników klientów/potencjalnych klientów ¾ ich pracodawca/zleceniodawca; c.  w przypadku przetwarzania danych osób reprezentujących klientów/potencjalnych klientów ¾ klient/potencjalny klient bądź dostępne publicznie rejestry;
Odbiorcy danych osobowych
 1. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą członkowie organów, pracownicy oraz osoby współpracujące z Administratorem. Dane osobowe mogą być przekazane również podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach realizacji ww. celów (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi informatyczne, usługi prawne bądź podwykonawcom), jak również mogą zostać przekazane osobom trzecim, w związku z realizacją przez Administratora swoich praw i obowiązków (urzędy skarbowe, sądy, komornicy itp.).
Okres przechowywania danych osobowych
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane: a.  w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zawartej z Państwem umowy – przez cały okres jej trwania lub b.  w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych jako pracowników/osób reprezentujących naszego Klienta – przez okres współpracy pomiędzy Administratorem a podmiotem, dla którego Pan/Pani pracuje/ reprezentuje lub c.  w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda – przez okres, na który została wyrażona bądź do czasu jej odwołania lub d.  czas niezbędny do realizacji innych celów.
 2. Dane osobowe mogą być przechowywane także po ww. okresach przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw.
Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora
 1. W zakresie swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora posiada Pani/Pan następujące uprawnienia:
Prawo do cofnięcia udzielonej zgody (podstawa: art. 7 ust. 3 RODO): W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie Pani/Pana zgody, posiada Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, o ile dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody. Zaznaczyć należy, że cofnięcie udzielonej zgody do przetwarzania danych osobowych może spowodować brak możliwości wywiązania się przez Administratora ze swoich obowiązków, co w istocie może uniemożliwić działanie przez Administratora na rzecz Użytkownika. Prawo dostępu do swoich danych (podstawa: art. 15 RODO): Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści wszystkich swoich danych osobowych wraz z prawem dostępu do informacji na temat tychże danych, min. celami przetwarzania, kategoriami przetwarzanych danych, odbiorcami czy okresem przetwarzania. Administrator na wniosek Użytkownika dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Przy braku wskazania innej formy przekazania danych zostaną one dostarczone drogą elektroniczną. Sporządzenie i dostarczenie pierwszej kopii danych jest bezpłatne. Za wszelkie kolejne Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (podstawa: art. 16 RODO): Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania swoich danych przetwarzanych przez Administratora, jeżeli są nieprawidłowe. Użytkownik posiada także prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów przetwarzania), w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (podstawa: art. 17 RODO): Posiada Pani/Pan prawo do bycia zapomnianym, w ramach którego może żądać usunięcia przez Administratora swoich danych osobowych oraz żądania poinformowania przez Administratora innych administratorów, którym upubliczniono Pana dane podlegające usunięciu, o konieczności usunięcia łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji. Powyższe uprawnienia są uzależnione od wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji: a.  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; b.  została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca jedyną podstawę prawną przetwarzania danych; c. został wniesiony sprzeciw z przyczyn związanych z Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora oraz nie będą występować nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; d.  został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w ramach marketingu bezpośredniego; e.  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; f.  usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej; Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 18 RODO): Posiada Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: a.  w sytuacji kwestionowania prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; b.  gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c.  gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d.  gdy Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika. Zaznaczyć należy, że żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych może spowodować brak możliwości wywiązania się przez Administratora ze swoich obowiązków, co w istocie może uniemożliwić działanie przez Administratora na rzecz Użytkownika. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (podstawa: art. 20 RODO): Przysługuje Pani/Panu prawo do przeniesienia danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w sposób zautomatyzowany lub w oparciu o zgodę lub umowę, w ramach którego może Pan żądać: a.  otrzymania swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi na podstawie zgody lub umowy lub w związku z żądaniem Użytkownika do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz danych, które Administrator przetwarza w sposób zautomatyzowany; b.  przesłania ww. danych bez utrudnień; c.  przesłania przez Administratora ww. danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; Powyższe prawo uprawnia do otrzymania ww. danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 21 RODO): Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec: a.  przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych, b.  przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. Sprzeciw winien wynikać z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zaznaczyć należy, że wyrażenie sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych może spowodować brak możliwości wywiązania się przez Administratora ze swoich obowiązków, co w istocie może uniemożliwić działanie przez Administratora na rzecz Pani/Pana. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych Osobowych, gdy uzna on, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
Profilowanie, zautomatyzowane podejmowanie decyzji, państwa trzecie
 1. Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą one również podlegać profilowaniu. Administrator nie przewiduje także przekazywania Pańskich danych do państw trzecich.
Zmiany Polityki Prywatności
 1. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany bądź aktualizacji Polityki Prywatności w dowolnym momencie. W takim wypadku, w treści Serwisu zostanie udostępniona stosowna informacja.
Akceptacja warunków
 1. Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na warunki zawarte w Polityce Prywatności. W przeciwnym razie prosimy o niekorzystanie z Serwisu chc.com.pl. Dalsze korzystanie z Serwisu będzie uznane za akceptację powyższych warunków.

© Curtis Health Caps. All rights reserved.