• Polityka Prywatności

 • Jako firma odpowiedzialna i działająca etycznie, szanujemy prawo do ochrony danych osobowych naszych pracowników, klientów, kontrahentów i partnerów. W związku z tym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w Curtis Health Caps S.A.
 • Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, (dalej zwanego „Rozporządzeniem” bądź „RODO”), poniżej przedstawiamy Państwu wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również dotyczących praw przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem.
 • Administratorem danych osobowych jest spółka Curtis Health Caps Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, przy ul. Batorowskiej 52, 62-081 Przeźmierowo, KRS nr 0000871229 („Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy w drodze korespondencji na adres podany powyżej, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odo@chc.com.pl.
 • Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności zarówno osób odwiedzających witrynę internetową www.chc.com.pl (dalej jako „Serwis”), jak i osób z którymi prowadzi korespondencję, a także pracowników i osób reprezentujących jego kontrahentów.
 • Przetwarzanie danych osobowych u Administratora odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu oraz w innych znajdujących zastosowanie przepisach prawa. Administrator wdrożył stosowne procedury i zabezpieczenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, poufności oraz integralności przetwarzanych danych osobowych. Dostęp do danych został powierzony wyłącznie osobom upoważnionym w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych zadań.
 • Administrator podejmuje nadto wszelkie niezbędne działania, w tym rozwiązania techniczne i organizacyjne, zapewniające adekwatność stosowanych zabezpieczeń do identyfikowanych zagrożeń.
 • W przypadku ewentualnych wątpliwości, z chęcią udzielimy Państwu dodatkowych informacji.
 

JEŚLI JESTEŚ UŻYTKOWNIKIEM SERWISU:

 

Cele i podstawy przetwarzania:

Państwa dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora jedynie w celu:
 1. Odpowiedzi na zapytania złożone poprzez dane kontaktowe dostępne na stronie oraz dalszą związaną z tym korespondencją, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź innych form komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO);
 2. Zawarcia i realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. Wypełnienia obowiązków Administratora względem instytucji państwowych, wynikających z przepisów prawa, takich jak urzędy skarbowe, ZUS, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. Realizowania przez Administratora wewnętrznej analityki i sprawozdawczości na własne potrzeby, związanej z usprawnieniem działalności Administratora i strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. Dochodzenia swoich praw lub ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Administrator może przetwarzać Państwa następujące dane osobowe: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu; inne dane osobowe dobrowolnie przekazane Administratorowi.  

Źródło pochodzenia danych osobowych:

Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są dane uzyskane za pośrednictwem formularza kontaktowego.  

Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą udostępniane osobom współpracującym z Administratorem i pod jego kontrolą, jak również mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom dostarczającym m.in. usługi księgowo-kadrowe czy usługi informatyczne.  

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: – trwania współpracy/wymiany korespondencji pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, lub – czas niezbędny do realizacji innych wymienionych powyżej celów. Dane osobowe mogą być przechowywane także po ww. okresach przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw.    

JEŚLI WYMIENIASZ KORESPONDENCJĘ ELEKTRONICZNĄ Z SERWEREM POCZTOWYM W DOMENIE ‘CHC.COM.PL’

Cele i podstawy przetwarzania:

Państwa dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora jedynie w celu:
 1. Odpowiedzi na zapytania złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO);
 2. Komunikacji poprzez wymianę korespondencji elektronicznej z serwerem pocztowym w domenie chc.com.pl (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO);
 3. Zawierania i realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. Wypełnienia obowiązków Administratora względem instytucji państwowych, wynikających z przepisów prawa, takich jak urzędy skarbowe, ZUS, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. Realizowania przez Administratora wewnętrznej analityki i sprawozdawczości na własne potrzeby, związanej z usprawnieniem działalności Administratora i domeny pocztowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. Dochodzenia swoich praw lub ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Administrator może przetwarzać Państwa następujące dane osobowe: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu; nazwę firmy, numer NIP lub/i REGON, adres siedziby, stanowisko służbowe, dane Klienta, jego dane adresowe oraz numery identyfikacyjne, inne dane osobowe dobrowolnie przekazane Administratorowi.  

Źródło pochodzenia danych osobowych:

Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest:
 1. W przypadku pozyskania danych bezpośredniego od osoby, których dane dotyczą – ta osoba;
 2. w przypadku przetwarzania danych pracowników klientów/potencjalnych klientów – ich pracodawca/zleceniodawca;
 3. w przypadku przetwarzania danych osób reprezentujących klientów/potencjalnych klientów – klient/potencjalny klient bądź dostępne publicznie rejestry;
 4. w przypadku przetwarzania danych innych osób będących stroną sporu – klient/potencjalny klient.

Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą udostępniane osobom współpracującym z Administratorem i pod jego kontrolą, jak również mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom dostarczającym m.in. usługi księgowo-kadrowe czy usługi informatyczne. Dane osobowe mogą być przekazane również innym podmiotom w związku z realizacją przez Administratora swoich praw i obowiązków (urzędy skarbowe, sądy, komornicy itp.).  

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane:
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zawartej z Państwem umowy – przez cały okres jej trwania;
 2. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych jako pracowników/osób reprezentujących naszego kontrahenta – przez okres współpracy pomiędzy Administratorem a podmiotem, dla którego Pan/Pani pracuje/ reprezentuje;
 3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda – przez okres, na który została wyrażona bądź do czasu jej odwołania.
Dane osobowe mogą być przechowywane także po ww. okresach, przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw.  

JEŻELI JESTEŚ NASZYM KONTRAHENTEM BĄDŹ DZIAŁASZ NA JEGO RZECZ

 

Cele i podstawy przetwarzania:

Państwa dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora jedynie w celu:
 1. Realizacji umowy zawartej z kontrahentem administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. Komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź innych form komunikacji, w tym w drodze poczty tradycyjnej (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO);
 3. Zawarcia nowych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. Wypełnienia obowiązków Administratora względem instytucji państwowych, wynikających z przepisów prawa, takich jak urzędy skarbowe, ZUS, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. Negocjowania, zawierania oraz wykonywania umów, których stroną jest Administrator, jak również w celu realizowania celów gospodarczych Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 6. Utrzymania i rozwoju działalności przedsiębiorstwa Administratora, przez co należy rozumieć wewnętrzne raportowanie, zestawienia oraz działalność marketingową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. Dochodzenia swoich praw lub ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 

Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą udostępniane osobom współpracującym z Administratorem i pod jego kontrolą, jak również mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom dostarczającym m.in. usługi księgowo-kadrowe czy usługi informatyczne. Dane osobowe mogą być przekazane również innym podmiotom w związku z realizacją przez Administratora swoich praw i obowiązków (urzędy skarbowe, sądy, komornicy itp.).  

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane:
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zawartej z Państwem umowy – przez cały okres jej trwania;
 2. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych jako pracowników/osób reprezentujących naszego kontrahenta – przez okres współpracy pomiędzy Administratorem a podmiotem, dla którego Pan/Pani pracuje/ reprezentuje;
 3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda – przez okres, na który została wyrażona bądź do czasu jej odwołania.
Dane osobowe mogą być przechowywane także po ww. okresach, przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

  W zakresie swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora posiada Pani/Pan następujące uprawnienia:  

Prawo do cofnięcia udzielonej zgody (podstawa: art. 7 ust. 3 RODO):

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie Pani/Pana zgody, posiada Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, o ile dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody.   Zaznaczyć należy, że cofnięcie udzielonej zgody do przetwarzania danych osobowych może spowodować brak możliwości wywiązania się przez Administratora ze swoich obowiązków, co w istocie może uniemożliwić działanie przez Administratora na Pana/Pani rzecz.  

Prawo dostępu do swoich danych (podstawa: art. 15 RODO):

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści wszystkich swoich danych osobowych wraz z prawem dostępu do informacji na temat tychże danych, min. celami przetwarzania, kategoriami przetwarzanych danych, odbiorcami czy okresem przetwarzania. Administrator dostarczy na wniosek kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Przy braku wskazania innej formy przekazania danych, zostaną one dostarczone drogą elektroniczną. Sporządzenie i dostarczenie pierwszej kopii danych jest bezpłatne. Za wszelkie kolejne Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.  

Prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (podstawa: art. 16 RODO):

Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania swoich danych przetwarzanych przez Administratora, jeżeli są nieprawidłowe. Posiada Pan/Pani także prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów przetwarzania), w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.  

Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (podstawa: art. 17 RODO):

Posiada Pani/Pan prawo do bycia zapomnianym, w ramach którego może żądać usunięcia przez Administratora swoich danych osobowych oraz żądania poinformowania przez Administratora innych administratorów, którym upubliczniono Pani/Pana dane podlegające usunięciu, o konieczności usunięcia łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji. Powyższe uprawnienia są uzależnione od wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji:
 1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. Została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca jedyną podstawę prawną przetwarzania danych;
 3. Został wniesiony sprzeciw z przyczyn związanych z Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora oraz nie będą występować nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 4. Został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w ramach marketingu bezpośredniego;
 5. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 6. Usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Posiada Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach (podstawa: art. 18 RODO):

 1. W sytuacji kwestionowania prawidłowości danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. Gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Gdy Pani/Pan wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu.
  Zaznaczyć należy, że żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych może spowodować brak możliwości wywiązania się przez Administratora ze swoich obowiązków, co w istocie może uniemożliwić działanie przez Administratora na Pani/Pana rzecz.

Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (podstawa: art. 20 RODO):

Przysługuje Pani/Panu prawo do przeniesienia danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w sposób zautomatyzowany lub w oparciu o zgodę lub umowę, w ramach którego może Pan żądać:
 1. Otrzymania swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi na podstawie zgody lub umowy lub w związku z Pana/Pani żądaniem do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz danych, które Administrator przetwarza w sposób zautomatyzowany;
 2. Przesłania ww. danych bez utrudnień;
 3. Przesłania przez Administratora ww. danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Powyższe prawo uprawnia do otrzymania ww. danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.  

Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 21 RODO):

Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec:  
 1. Przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych;
 2. Przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.
Sprzeciw winien wynikać z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.   Zaznaczyć należy, że wyrażenie sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych może spowodować brak możliwości wywiązania się przez Administratora ze swoich obowiązków, co w istocie może uniemożliwić działanie przez Administratora na Pani/Pana rzecz.  

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia.  

PROFILOWANIE, ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PAŃSTWA TRZECIE

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą one również podlegać profilowaniu. Administrator nie przewiduje także przekazywania Pana/Pani danych do państw trzecich.  

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

  Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany bądź aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. W takim wypadku, w treści Serwisu zostanie udostępniona stosowna informacja.  

AKCEPTACJA WARUNKÓW

  Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na warunki zawarte w Polityce Prywatności. W przeciwnym razie prosimy o niekorzystanie z Serwisu chc.com.pl. Dalsze korzystanie z Serwisu będzie uznane za akceptację powyższych warunków.  

© Curtis Health Caps. All rights reserved.