• Suplementy diety

W ramach usług regulacyjnych w sektorze suplementów diety oferujemy kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach życia produktu od projektowania po wprowadzanie na rynek. W zakres naszych kompetencji wchodzą:
  • projektowanie suplementów diety,
  • przygotowanie lub analiza oznakowania suplementów diety,
  • notyfikacja suplementów diety,
  • wsparcie w zakresie pozyskiwania Certyfikatu Wolnej Sprzedaży (FSC- Free Sale Certificate).

Projektowanie suplementów diety

W ramach projektowania suplementów diety oferujemy klientom pełne wsparcie w opracowaniu składu nowych produktów. Przed rozpoczęciem prac nasi specjaliści przeprowadzają analizę aktualnego portfolio klienta w celu poznania jego potrzeb i preferencji. Następnie proponujemy teoretyczny skład nowego suplementu diety w oparciu o aktualne trendy rynkowe, monografie i opracowania naukowe oraz najnowsze rekomendacje eksperckie. Kompozycja składników aktywnych zostaje oceniona w kontekście spełniania wymagań prawa żywnościowego i innych regulacji krajowych i unijnych. W efekcie klient otrzymuje propozycję składu jakościowego i ilościowego nowego suplementu diety z odpowiednio dobraną rekomendowaną dzienną porcją do spożycia i grupą wiekową. Ostateczny skład preparatu zostaje potwierdzony po zakończeniu prac technologicznych nad produktem.

Przygotowanie i analiza oznakowania suplementów diety

Oferta prac regulacyjnych w ramach przygotowania oznakowania suplementów diety obejmuje opracowanie treści na materiały zadrukowane produktu zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi oraz Uchwałami Zespołu ds. Suplementów Diety (organu opiniodawczo-doradczego Głównego Inspektora Sanitarnego — GIS). Środki spożywcze, w tym suplementy diety niespełniające określonych w przepisach wymagań prawnych, w tym wymagań dotyczących prawidłowego oznakowania, nie mogą zostać wprowadzone do obrotu na terytorium Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej. W przypadku gdy suplement diety, który nie spełnia wymagań prawnych, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny, może zakazać wprowadzenia go do obrotu lub nakazać wycofanie z obrotu na terytorium Polski.

Notyfikacja suplementów diety

Curtis Health Caps oferuje wsparcie swoim klientom w zakresie wprowadzenia suplementów diety do obrotu, realizując usługi zgłoszenia suplementów diety do GISu. Według Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. przed wprowadzeniem suplementu diety na rynek podmiot spożywczy powinien powiadomić o tym fakcie GIS. Zgłoszenia dokonuje zainteresowany podmiot spożywczy lub jego pełnomocnik poprzez formularz powiadomienia w Elektronicznym Systemie Powiadomień na rządowej stronie internetowej GISu.

Pozyskiwanie Certyfikatu Wolnej Sprzedaży (FSC- Free Sale Certificate)

W ramach usług regulacyjnych wspieramy swoich klientów w czynnościach wymaganych do pozyskania Świadectwa Wolnej Sprzedaży ― FSC. Oferujemy:
  • ocenę lub przygotowanie oznakowania suplementu diety na potrzeby pozyskania FSC,
  • złożenie powiadomienia do GIS o zamiarze wprowadzenia produktu na rynek,
  • złożenie wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Branża suplementów diety stanowi dynamicznie rozwijający się rynek rozszerzający swoje zasięgi nie tylko w obrębie Unii Europejskiej, ale także poza obszary wspólnotowe. Wiąże się to z koniecznością eksportu produktów do krajów trzecich. W wielu krajach pozaeuropejskich, w celu nawiązania relacji biznesowej, wymagane jest przedstawienie tzw. Świadectwa Wolnej Sprzedaży (ang. Free Sale Certificate – FSC). Dokument jest potwierdzeniem, że konkretny suplement został legalnie wprowadzony do obrotu oraz stosowania na terytorium Polski. Takie poświadczenie zgodności produktu z polskim i unijnym prawem jest często wymagane przez partnerów biznesowych spoza Unii Europejskiej.

© Curtis Health Caps. All rights reserved.